STÁHNĚTE SI...


Startrekový Fringe

Seriál Fringe z r. 2008 - mladá agentka FBI Olivia Dunhamová je donucena spolupracovat s vědcem Dr. Walterem Bishopem a jeho synem Peterem Bishopem, aby mohla objasnit a pochopit vyskytující se nevysvětlitelné úkazy, ohrožující lidské životy. Tento seriál je už čtvrtým společným projektem J.J. Abramse a producenta, scenáristy Alexa Kurtzmana (Alias, Mission: Impossible III, Star Trek).

Fringe

Ep. "The Road Not Taken" (1. sez.)

"You see, Bell is trying to activate his subjects... to see which ones were successful.
Some can handle the process. Others can't."
"What process?"
"To create super soldiers."
" Super soldiers."
"Yes. Like Khan Noonien Singh. To defend us in a coming war."
"What war?"
"I'm sorry. The Khan?"
"Yes."
"As in the Wrath of..."
"Yes."
"Let me guess. This war, it's against..."
"The Romulans. Renegade Romulans from the future. Here to change the timeline. The sworn enemy of the
Federation."
"The Federation. That would be the United Federation of Planets."
"Yes."
"Hmm. And you know all this because..."
"I am the Son of Seric."
"Which makes you Spock."
"Yes."
"Well, Mr. Spock, thank you for your time. We'll let you get back to the bridge now."

"What if we're overlooking something? What if Emmanuel Grayson was right?"
"About which part? Being from Planet Vulcan?"
"No. Forget that."

"Bell se snaží aktivovat jeho testované, aby zjistil, kdo se mu vyvedl a kdo ne. Někteří ten proces zvládají, někteří ne."
"Jaký proces?"
"Vytvoření super vojáků."
"Super vojáků."
"Ano. Jako Khan Noonien Singh. Aby nás bránili v nastávající válce."
"Válce?"
"Promiňte... Khan?
"Ano."
"Jako Khanův hněv..."
"Ano."
"Hádám. Ta válka bude proti ..."
"Romulanům. Odpadlým Romulanům z budoucnosti. Chtějí změnit časovou linii. Zapřísáhlí nepřátelé Federace."
"Federace. Spojené federace planet."
"Ano."
"Hmm. A vy to všechno víte, protože ..."
"Já jsem synem Serica."
"To znamená, že jste Spock."
"Ano. Pane Spocku, děkujeme za váš čas. Necháme vás vrátit se na můstek."

"Co když nám něco uniká? Co když má Emmanuel Grayson pravdu?"
"V čem přesně? V tom, že je z planety Vulcan?"
"Ne, zapomeň na to."

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 12 sec - 7,87 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min - 7,30 MB]

 

Ep. "The Man from the Other Side" (2. sez.)

Hey.
Hey.
How goes it?
Uh, broyles sent over A list of state and local events Taking place tomorrow, so...
Star Trek convention at the Worcester centrum. That's not good. I told Walter I'd take him. Maybe we'll just pretend like we didn't see that.
Sure.

Ahoj.
Ahoj.
Jak to jde?
Uh, Broyles nám poslal seznam státních a místních akcí, které se konají zítra, takže...
Star Trek con ve Worcesterově centru. To není dobré. Řekl jsem Walterovi, že ho tam vezmu. Možná bychom mohli předstírat, že jsme to neviděli.
Jasně.

Stahuj... Sekvence ORIG [25 sec - 3,38 MB]

 

Ep. "The Plateau" (3. sez.)

Or maybe, despite what Farnsworth said, It's just... two freak accidents.
You know, Liv thinks I'm right... About there being chain reactions. That led up to the crashes.
Okay. Well, now that you two have, uh, rediscovered Your Vulcan mind meld... Do you think she's doing okay?
Yeah. Why, you don't think so?
I don't know.

Nebo navzdory tomu, co Farnsworth říkala... jsou to jen dvě šílené nehody.
Víš, Liv si myslí, že mám pravdu. O tom, že k nehodě vedl řetězec událostí.
Dobře. Dobře, takže když jste se spojili při vulkánském splynutí myslí... Myslíš si, že je v pořádku?
Ano. Proč, ty ne?
Já nevím.

Stahuj... Sekvence ORIG [22 sec - 1,86 MB]