STÁHNĚTE SI...


Hrdinové ve Star Treku

Seriál Heroes z r. 2006 - Zdánlivě nahodilá skupina jedinců po celém světě u sebe začne objevovat něco, co lze popsat jedině jako "zvláštní" schopnosti. I když většinu z nich zpočátku děsí, učí se s nimi zacházet, hledají jejich hranice a brzy je jasné, že vše má nějaký vyšší smysl...

Heroes

Ep. "Chapter One 'Genesis'" (1. sez.)

"Until you made it late... using only your mind."
"Yes. I have dicovered powers beyond any mere mortal."
"Right. You and Spock."
"Yes. Like Spock. Exactly."

"Metro nemá nikdy zpoždění. Dokud jsi ho nezpozdil... jen díky své mysli."
"Ano. Objevil jsem schopnosti... co nemá žádný smrtelník."
"Jasně. Jen ty a Spock."
"Ano. Jako Spock. Přesně."
"Použij vulkánský stisk, Spocku! Vulkánský stisk!"

Stahuj... Sekvence ORIG [14 sec - 1,08 MB]

"As I develop my powers, I'll learn to bend space, too. The I can tele-port myself anywhere on the planet."
"Like Star Trek."
"Yeah, like Star Trek."
"Every hero must learn his purpose. Then he'll be tested and called to greatness."
"I think I need a stiff drink! Beam us up, Scotty."

"Až ovládnu svoji moc, tak tě naučím jak prolomit časoprostor. Pak se budu moct teleportovat na každé místo na Zemi."
"Jako ve Star Treku."
"Ano, jako ve Star Treku."
"Každý hrdina musí poznat svůj osud. Potom budu prověřen a povolán k velikánům."
"Myslím si, že potřebuješ pořádného panáka! Teleportuj nás, Scotty."

Stahuj... Sekvence ORIG [26 sec - 3,06 MB]

"We are not special. We are Japanese!"
"Fine. Stay here. Be just like everyone else. I wanna boldly go where no man has gone before."

"Nejsme vyjímeční! Jsme Japonci!"
"Dobře. Zustaň si tu. Klidně buď jako všichni ostatní. Já se vydám tam, kam se dosud nikdo nevydal."

Stahuj... Sekvence ORIG [15 sec - 1,26 MB]

 

Ep. "Chapter Two 'Don't Look Back'" (1. sez.)

Stahuj... Sekvence ORIG [17 sec - 2,40 MB]

 

"Let's start by asking him how he got to New York."
"He says he teleported himself here."
"Teleported? What the hell is that?"
"Like Star Trek."
"He says he can bend the space-time continuum."
"Funny, I've seen all the Star Treks. I don't remember you from the show."
"How long ago did he do this?"
"Yesterday."

Heroes 1x02 - LLAP

"Zeptejte se ho, jak se dostal do New Yorku."
"Říká, že se sem teleportoval."
"Teleportoval? Co to sakra je?"
"Jako Star Trek."
"Říká, že dokáže ohnout časoprostorové kontinuum."
"Zvláštní, viděl jsem všechny Star Treky. Tebe si ze seriálu nepamatuju."
"Kdy to udělal?"
"Včera."

Stahuj... Sekvence ORIG [23 sec - 2,14 MB]

 

Ep. "Chapter Eleven 'Fallout'" (1. sez.)

Heroes 1x11 - LLAP

"Hiro Nakamura, I presume."
"Mr. Isaac?"

"Hiro Nakamura, předpokládám."
"Mr. Isaac?"

Stahuj... Sekvence ORIG [7 sec - 1,21 MB]

 

Ep. "Chapter Fourteen 'Distractions'" (1. sez.)

Stahuj... Sekvence ORIG [12 sec - 1,35 MB]

 

Ep. "Chapter Sixteen 'Unexpected'" (1. sez.)

"Ando? Is that you? I'm locked in! You're not Ando."
"S.R. Gustavson. State Gaming Commission."
"I come in peace."
"What's an Ando?"
"Ando is my friend. I bring him from Japan on my mission."

Heroes 1x16 - LLAP

"Ando? Jsi to ty? Jsem tu zamčený! Vy nejste Ando."
"S.R. Gustavson. Státní loterilní komise."
"Přicházím v míru."
"Kdo je Ando?"
"Ando je můj přítel. Já ho přivést z Japonska kvůli poslání."

Stahuj... Sekvence ORIG [24 sec - 4,69 MB]


"Too many people have died since we began. I don't know what I would do... if I lost you too."
"Hiro, please! Hiro!"

Heroes 1x16 - LLAP

Heroes 1x16 - LLAP

"Život není komiks. Už zemřelo hodně lidí. Nevím, co bych si počal... kdybych ztratil i tebe."
"Hiro, prosím! Hiro!"

Stahuj... Sekvence ORIG [21 sec - 3,87 MB]

 

Ep. "Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man'" (1. sez.)

"Your whole life you talked about your favorite stories... Star Wars, Star Trek, Superman, Kensei...
All the heroes you wanted to be. One day, people will tell the story of... Hiro Nakamura."

"Celý život jsi mluvil o svých oblíbených příbězích... Star Wars, Star Trek, Superman, Kensei...
všichni hrdinové, kterými jsi chtěl být. Jednoho dne budou všichni vyprávět příběh o... Hiro Nakamurovi."

Stahuj... Sekvence ORIG [16 sec - 1,24 MB]

 

Ep. "It's Coming" (3. sez.)

Ando: "Ty ovládáš časoprostorové kontinuum. Umíš zastavit čas, kamkoliv se teleportovat,... dokonce i cestovat časem.
Hiro: "No tak... myslíš jako ve Star Treku?
Ando: "Ano, tak nějak. Prostě jen zavřeš oči, soustředíš se, a je to. Takhle."

Hiro: "Dobře, když už umím zastavit čas, jsem připraven se teleportovat jako ve Star Treku. Jak to mám udělat?"

Stahuj... Sekvence ORIG [20 sec - 4,88 MB]