STÁHNĚTE SI...


NCIS a Star Trek

Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service je kriminální seriál z r. 2003 z prostředí námořní vyšetřovací služby. Pojednává o speciálních agentech vedených zkušeným tvrdým vyšetřovatelem Leroy Jethro Gibbsem (Mark Harmon), který je schopný řešit zločiny bez ohledu na postavení či hodnost.

NCIS

Ep. "Marine Down" (1. sez.)

"The young man has been embalmed."
"And whoever did the job  was definitely a pro."
"How can you tell?"
"My grandfather owned  a funeral home. We spent a lot of quality time bonding over the embalming table."
"You know what a trocar is, Tony?"
"I'm guessing it's not a alien on Star Trek."
"It's from the french. Trois quarte. Three quarts. It's used to enter the abdominal cavity
so that the lungs and other major organs can be drained of fluids."

"Ten muž je nabalsámovaný."
"A ten kdo to dělal byl dokonalý profík."
"Jak to poznáš?"
"Můj dědeček měl pohřební ústav. Strávili jsme spolu spoustu času nad balsámovacím stolem."
"Víš vůbec co je trocar, Tony?"
"Mimozemšťan ze Star Treku?"
"To slovo znamená francouzsky třičtvrtě. Užívá se k nabodnutí tělních dutin, aby se z plic a dalších orgánů mohla odvést tekutina."

Stahuj... Sekvence ORIG [26 sec - 3,65 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [25 sec - 1,80 MB]

 

Ep. "Eye Spy" (1. sez.)

Are you still in touch with that old NASA boyfriend?
He wasn't a boyfriend. He was a boy toy. And yes, we, I'm almost every day.
You do?
Oh, yeah.
That's good, right?
It's very good. Why?
Greetings from NASA, NCIS.
Whoa, Ashton, that was so Star Trek.
Sorry I'm late. I had a cluster of frozen reactor coolantheading for the flight path of an atlas liftoff.
I had to delay the launch.

Ještě máš toho přítele u NASA?
Nebyl to přítel, ten byl jenom na hraní. Ale jo, jsme v kontaktu skoro každý den.
Vážně?
To si piš.
To je dobře, ne?
To je moc dobře... proč?
Zdraví tě NASA, NCIS.
Páni, Ashtone, to bylo jako ze Star Treku!
Promiň, mám zpoždění. Měl jsem problém s kusem zmrzlý kapaliny, co si to namířila do dráhy našeho Atlasu.

Stahuj... Sekvence ORIG [30 sec - 4,16 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [30 sec - 4,36 MB]

 

Ep. "The Good Samaritan" (1. sez.)

Ve sbírce krabiček na svačinu nechyběla ani jedna s Kirkem a Spockem.

Stahuj... Sekvence CZ [34 sec - 3,34 MB]

 

Ep. "Vanished" (2. sez.)

Vulkánský pozdrav v reakci na nalezení masky mimozemšťana.

Vulkánský pozdrav

Stahuj... Sekvence ORIG [36 sec - 7,60 MB]

 

Ep. "Witch Hunt" (4. sez.)

"Federal agents!"
"All right! Great group costume guys, but, uh... you spelled CSI wrong on your hats."
"Robert Miller?"
"Somebody's in a bad mood. Right over there by the blue alien ladies."
"It's not easy being a root vegetable, is it?"
"Robert Miller?"
"Hab Sosli' guch"!
"Boss, he just said, "Your mother has a smooth forehead." It's a Klingon insult."
"You speak Klingon?"
"Not fluently, but yes."
"Federal agents."
"Zeghbe Thlinganpu!"
"Now he's saying, "Klingons don't surrender.""
"Are you Robert Miller?"
"Who are you people? Yeah, yeah, yeah!"
"Sarah Niles. Where is she?"
"That bitch sent you here. My lawyer says I have a right to know if she's my child.
I'm just trying to do the right thing. If she's my daughter, I just want to be a part of her life.
She looks exactly like me. Well, except for the fake teeth and the bumps on the forehead."
"Is that why you kidnapped her?"
"I didn't kidnap anybody."
"The car that was used is parked outside downstairs."
I have no idea what the hell you're talking about. I've been here all day with my friends getting ready for this party.
You can ask 'em."
"Boss, no sign of Sarah."
"See? I told you."
"The only thing I hate worse than Halloween are Klingons."
"Look, ask 'em, okay? Ask the guy with the cheesehead hat. Ask, uh, the vampire. David Lee Roth. Carrot man, ask him."
"This has gone far enough. I happen to be a lawyer."
"Good, the only thing I hate worse than Klingons are lawyers."
"I didn't do anything, all right? Laurie's the one who threatened me. She told me that her husband...
her husband was going to kill me if I didn't leave her alone. Ask her."
"DiNozzo."

NCIS-Klingon

"Federální agenti!"
"Jasně!"
"Skvělej skupinovej kostým hoši, ale, uh... ale špatně jste si našili CSI na čepice."
"Robert Miller?"
"Někdo je ve špatný náladě. Hned vedle těch modře vypadajících vetřelkyň."
"Není jednoduchý být kořenová zelenina, že?"
"Robert Miller?"
"Hab sosli' guch!"
"Šéfe, právě řekl, "Tvoje matka měla rovné čelo." To je klingonské nářečí."
"Mluvíš klingonsky?"
"Ne plynně, ale ano."
"Federální agenti."
"Zeghbe thlinganpu!"
"Teď říká, "Klingoni se nevzdávají.""
"Jste Robert Miller?"
"Kdo jste, lidi? Jo, jo, jo!"
"Sarah Nilesová... kde je?"
"Ta děvka vás sem poslala. Můj právník říká, že mám právo vědět, jestli je to moje dítě.
Jen se snažím udělat správnou věc. Jestli to je moje dcera, chci být součástí jejího života.
Vypadá přesně jako já. No, krom tedy těch falešných zubů a hrbolů na čele."
"To je důvod, proč jste ji unesl?"
"Já nikoho neunesl."
"Bylo k tomu použito auto, co parkuje dole."
"Nemám ponětí, o čem to tu mluvíte. Byl jsem tu celej den s přáteli, připravoval jsem to tu na večírek. Můžete se zeptat."
"Šéfe, po Sarah žádné stopy."
"Vidíte? Říkal jsem vám to."
"Jediná věc, co nenávidím víc než halloween, jsou Klingoni."
"Podívejte, zeptejte se jich, ok? Zeptejte se toho chlapa se sýrem na hlavě. Zeptejte se, uh, tam upíra.
Davida Lee Rotha. Mrkvového muže, zeptejte se ho."
"Tohle už zachází trochu dalekol. Jsem právník."
"Dobře, jediná věc, co nenávidím víc než Klingony, jsou právníci."
"Nic jsem neudělal, jasný? Laurie je ta, co mi vyhrožovala. Řekla mi, že její manžel... její manžel mě zabije, pokud je nenechám být. Zeptejte se jí."
"Dinozzo."

Stahuj... Sekvence ORIG [2 min 4 sec - 9,27 MB]
Stahuj... Sekvence CZ [1 min 59 sec - 18,8 MB]

Děkujeme Taulovi a PET.