STÁHNĚTE SI...


The Big Bang Theory (1. sezóna)

Americký sitcom The Big Bang Theory z r. 2007 přinesl svěží vítr do tématu soužití geeků a nerdů s "normálními" lidmi. Leonard a Sheldon jsou fyzici. Někdo by je označil za šprty, ale v dnešní době je přesnější označení "geek". Žijí ve svém vlastním světě a realný život jim nic neříká. To se změní příchodem jejich nové sousedky, krásné blondýny Penny, obyčejné holce, které je svět Leonarda a Sheldona úplně neznámý, což často, vlastně vždy, vyústí do zábavné situace...

The Big Bang Theory

Ep. "Pilot" (1. sez.)

Nemíváme tu moc návštěv.
To není pravda. Koothrappali a Wolowitz jsou tu pečení vaření.
Já vím, ale...
V úterý večer jsme hráli klingonské Země-Město-Zvíře až do jedný.
Jo, pamatuju se.
Neříkej, že sem nikdo nechodí.
Omlouvám se.
To vyvolává negativní společenské implikace.
Vždyť už jsem se omluvil!
Takže...
Klingonské Země-Město-Zvíře?
Jo. Je to jako normální Země-Město-Zvíře, ale... v klingonštině.

We don't have a lot of company over.
That's not true. Koothrappali and Wolowitz come over all the time.
I know, but...
Tuesday night, we played Klingon Boggle till 1:00 a.m.
Yeah, I remember.
Don't say we don't have company.
Sorry.
That has negative social implications.
I said I'm sorry!
So...
Klingon Boggle?
Yeah. It's like regular Boggle, but... in Klingon.

Stahuj... Sekvence ORIG [26 sec - 3,21 MB]

 

Ep. "The Cooper-Hofstadter Polarization" (1. sez.)

Tomu neuvěříte.
Někdo to celé natočil na mobil a dal na YouTube!
Cože?
Kdo to udělal?
To jsem byl já. Hele, je to featured video!
Praštil mě! Viděli jste jak mě praštil!
Snažil ses mi nechat vybouchnout hlavu!
Takže to fungovalo!
Nefungovalo! Seš cvok!
To se uvidí! V prní řadě pozor! Nebezpečná zóna!
Přestaň, nech toho, nech toho!
Použiju vulkánský nervový stisk!
Měl sis ostříhat nehty! To bolí!
Bože. Opravu ten oblek vypadá tak hrozně?

You won't believe this.
Somebody got the whole thing on their cell phone and put it on YouTube.
What?
Now, who would do that?
That would be me. Check it out. It's a featured video.
You hit me. You saw that. He hit me.
You tried to blow up my head.
So it was working.
It was not... You are a nutcase.
We'll see about that. You people in the front row, heads up. This is a splash zone.
Stop it. Quit it. Quit it.
Hit you with a vulcan nerve pinch.
No pinches. No...!
You should clip your fingernails. Those hurt.
Oh, jeez. Does this suit really look that bad?

Stahuj... Sekvence ORIG [42 sec - 4,27 MB]

 

Ep. "The Pancake Batter Anomaly" (1. sez.)

Šach mat.
Znovu?!
Evidentně ti 3D šachy moc nejdou, možná že by 3D Člověče vyhovovalo tvojí rychlosti.
Rozdej to znova.
To musí být potupa, prohrát na tolika úrovních.

Checkmate.
Aaarggh! Again?
Obviously, you're not well suited for three-dimensional chess. Perhaps three-dimensional Candy Land would be more your speed.
Just reset the board.
It must be humbling to suck on so many different levels.

Stahuj... Sekvence ORIG [47 sec - 6,87 MB]

 

Ep. "The Jerusalem Duality" (1. sez.)

Problém s teleportací je následující...
Pojď do mě.
Předpokládejme, že takový stroj je možné sestrojit a také určit kvantové skupenství
jedince na místě A a přenést tento vzor na místo B a tam ho složit, nepřenášíš vlastně onu osobu.
Ty ho zničíš na jednom místě a znovu sestavíš jinde.
A co s tím?
Já osobně bych takovou přepravu nikdy nepodstoupil,
protože původní Sheldon by musel být rozložen, aby byl stvořen nový Sheldon.
A byl by ten nový Sheldon nějakým způsobem lepší, než ten starý?
Ne. Byl by naprosto stejný.
Tak to je problém.
Takže to taky vidíš?

Here's the problem with teleportation.
Lay it on me.
Assuming a device could be invented which would identify the state of matter of an individual in one location
and transmit that to a distant location for reassembly you wouldn't have transported the individual
you would have destroyed him in one location and re-created him in another.
How about that.
I would never use a transporter.
The original Sheldon would have to be disintegrated in order to create a new Sheldon.
Would the new Sheldon be in any way an improvement on the old Sheldon?
No, he would be exactly the same.
That is a problem.
So you see it too?

Stahuj... Sekvence ORIG [53 sec - 6,70 MB]

 

Ep. "The Bat Jar Conjecture" (1. sez.)

Pánové, nové detaily o novém Star Trek filmu. Bude tam scéna zobrazující narození Spocka.
Mnohem víc by mě zajímala scéna Spockova početí.
Ale no tak... Pro Vulkánce je páření, nebo chcete-li Pon Farr maximálně intimní věcí.
Mě by stejně zajímaly detaily, matka člověk, otec Vulkánec, to přeci nemohli počít.
Možná šli na nějakou kliniku. Představte Spockova otce v malé místnosti s výtiskem 'Špičatých uší a Oblých zadnic'.
Jaktože ve Star Treku mají všichni lidskou anatomii?
Žádná mimozemšťanka nikdy neřekla kapitánu Kirkovi "dej tu věc z mého nosu".

More details about the new Star Trek film. There's going to be a scene depicting Spock's birth.
I'd be more interested in a scene depicting Spock's conception.
Oh, please. For Vulcans, mating... or if you will, Pon farr, it's an extremely private matter.
Still, I'd like to know the details. His mother was human. His father is Vulcan. They couldn't just conceive.
Maybe they had to go to a clinic. Can you imagine Spock's Dad in a little room with a copy of Pointy Ears and Shapely Rears.
How come on Star Trek everybody's private parts are the same?
No alien lady ever told Captain Kirk, "Hey, get your thing out of my nose."

Stahuj... Sekvence ORIG [41 sec - 4,73 MB]

 

Se mnou nepočítejte.
Cože, proč?
Chcete abych použil svou inteligenci v té laciné soutěži?
Chtěli byste po Piccasovi, aby hrál hádání z obrázků?
Chtěli byste po Noahu Websterovi, aby hrál scrabble?
Chtěli byste po Jacquesovi Custeauovi, aby hrál na rybičky?
No tak, potřebujeme čtyřčlenný tým, jsme přeci čtyři.
To bysme taky mohli hrát bridž, nebo se přihlásit do olympijského závodu čtyřbobů.
Na to chci lístky.
Sheldone, to ti musím odcitovat Spockova poslední slova?
Ne, nedělej to.
Potřeby většiny... převažují nad potřebami menšiny...
... nebo jednotlivce. No tak jo, udělám to.

Count me out.
What? Why?
You want me to use my intelligence in a tawdry competition?
Would you ask Picasso to play Pictionary?
Would you ask Noah Webster to play Boggle?
Would you ask Jacques Cousteau to play Go Fish?
Come on, you need a four-person team. We're four people.
By that reasoning we should also play Bridge, hold up a chuppah and enter the Olympic bobsled competition.
Tickets to that, please.
Sheldon, what, do I need to quote Spock's dying words to you?
No, don't.
"The needs of the many...
... outweigh the needs of the few."
"Or the one." Damn it, I'll do it.

Stahuj... Sekvence ORIG [44 sec - 5,16 MB]

 

Leonard, skvělé. Chci ti něco ukázat.
Nemůže to počkat? Potřebuju s tebou mluvit.
Podívej, navrhl jsem dokonalé dresy pro náš tým.
Barvy vycházejí z původní série Star Treku. Vy tři budete mít podpůrnou červenou a já kapitánskou zlatou.
Proč je na nich 'AM'?
Armáda Mravenců.

Leonard, excellent. I want to show you something.
Can it wait? I need to talk to you.
Just look. I've designed the perfect uniforms for our team.
The colors are based on Star Trek: The Original Series. The three of you will wear Support Red, and I will wear Command Gold.
Why do they say "AA"?
Army Ants.

Stahuj... Sekvence ORIG [20 sec - 3,13 MB]

 

Pánové.
Sheldone.
Sheldone.
Sheldone. Půjdu si sednout.
Takže tohle je tvůj tým?
Já vlastně nepotřebuji tým. Zvládnu vás porazit sám, ale pravidla vyžadují čtyři.
Dovolte mi tedy představit vám: Uklízeč ze třetího, paní z kantýny a bohužel moje španělština není natolik dobrá, takže buď její syn nebo řezník.
A co váš tým? Jakou krysu jste nalákali na vaši potápějící se loď?
Ahoj Sheldone.
Leslie Winkel...

Gentlemen.
I'm just gonna sit down.
So, is that your team?
Actually, I don't need a team. I could easily defeat you single-handedly, but the rules require four.
So, may I introduce the third-floor janitor, the lady from the lunch room, and my Spanish is not good... either her son or her butcher.
And what about your team? What rat have you recruited to the S.S. Sinking Ship?
Hello, Sheldon.
Leslie Winkle...

Stahuj... Sekvence ORIG [48 sec - 6,58 MB]

 

Který herec drží rekord v ocenění "nejvíc sexy muž" časopisem People?
William Shatner.
Nemyslím, že je to Shatner.
Pak to musí být Patrick Stewart.
Ne.
Formální námitka.
Zpěvačka, která nazpívala "Oops!... I did it again" ?
Co myslel Tweety, že viděl?
Romulana.
Ano, myslel, že viděl Romulana.

Okay, here. "What actor holds the record for being named People Magazine's Sexiest Man Alive?" William Shatner.
Wait. I don't think it's Shatner.
Then it's got to be Patrick Stewart.
Formal protest.
"Singer who sang, 'Oops, I Did It Again'?"
"Tweetie Bird tought he taw a what?"
Romulan.
Yes. He tought he taw a Romulan.

Stahuj... Sekvence ORIG [52 sec - 5,22 MB]

 

Ep. "The Nerdvana Annihilation" (1. sez.)

Mám řešení. Skoč nejdříve do budoucnosti a obstarej si maskovací zařízení.
Jak daleko do budoucnosti?
Jestli si to pamatuju správně, tak kapitán Kirk ukradl maskovací zařízení Romulanům 5027.3 hvězdného data, což je 10. ledna 2328 předfederačního počítání.
Dobrá, nastavuji 10. ledna 2328.
A jedeme do budoucnosti!

I have a solution. First, go into the future and obtain a cloaking device.
Ooh. How far into the future?
If I remember, Kirk will steal a cloaking device from the Romulans on stardate 5027.3, which would be January 10th, 2328, by pre-Federation reckoning.
Okay, I am setting the dials for January 10th, 2328.
Here we go into the future!

Stahuj... Sekvence ORIG [30 sec - 4,80 MB]

 

Sheldone, jdi mi z cesty.
Nikdo neprojde.
Dobře, nechtěl jsem to udělat, ale mám tady vzácný, nepoškozený model s chybou výroby,
Star Trek: The Next Generation Geordi LaForge bez jeho visoru, v původním balení.
Pokud mi neuhnete z cesty... otevřu ho.
Dobře, v klidu... jsi mezi přátely.

Sheldon, get out of my way.
None shall pass.
Okay. I did not wanna do this... but I have here the rare, mint-condition, production-era
Star Trek: The Next Generation Geordi La Forge without his VISOR in the original packaging.
If you do not get out of my way... I will open it.
Okay, man, be cool. We're all friends here.

Stahuj... Sekvence ORIG [31 sec - 3,51 MB]