STÁHNĚTE SI...


The Big Bang Theory (4. sezóna)

Americký sitcom The Big Bang Theory z r. 2007 přinesl svěží vítr do tématu soužití geeků a nerdů s "normálními" lidmi. Leonard a Sheldon jsou fyzici. Někdo by je označil za šprty, ale v dnešní době je přesnější označení "geek". Žijí ve svém vlastním světě a realný život jim nic neříká. To se změní příchodem jejich nové sousedky, krásné blondýny Penny, obyčejné holce, které je svět Leonarda a Sheldona úplně neznámý, což často, vlastně vždy, vyústí do zábavné situace...

The Big Bang Theory

Ep. "The Hot Troll Deviation" (4. sez.)

Dobře, teď jsem trochu zmatený.
Ale, ale. Mohu pomoci?
Takhle jsem to nemyslel.
Co tu dělá George Takei?
Howarde, ty máš skryté homosexuální sklony?
Ne, jistě, že ne.
To sice tvrdíš, ale pořád jsem ještě tady.
Georgi, můžu se na něco zeptat? Jak se srovnáváte s tím, že jste zaškatulkován jako ikona sci-fi?
Je to těžké. Snažíte se prosadit jako herec, hrajete Strindberga, O'Neilla...
Ale jediné, co po vás lidi chtějí, je "Kurz zadán, kapitáne."
Povídejte mi o tom. Je to zatraceně frustrující.
Počkej, Katee, proč odcházíš?
Odchází, protože ve skutečnosti chceš být se mnou.

Okay, I'm a little confused here.
Oh, my. Can I help?
Not that kind of confused.
What's George Takei doing here?
Howard, do you have latent homosexual tendencies?
No, of course not.
So you say. Yet, here I am.
George, let me ask you something. How did you deal with being typecast as a science fiction icon?
It's difficult. You try and stretch as an actor, do Strindberg, O'Neill, but all they want is, "Course laid in, Captain."
Tell me about it. It's frackin' frustrating.
Wait. Katee, why are you leaving?
She's leaving because you really want to be with me.

Stahuj... Sekvence ORIG [48 sec - 5,20 MB]

 

Dobře, a teď trochu zapoj jazyk.
Zadrž. Vždyť jsme zatím jen obnovili náš vztah. Neposkvrňme tuto chvíli nadměrnou výměnou slin.
Neposlouchej ho. Ona to chce. Jazyk. Vidíte? Jdi na věc.
Ne, ne. Příliš brzy.
Věř mi, je připravená. Jdi na to.
Ne, ne, ne. O ženu je třeba usilovat, pomaličku se jí dvořit.
Jak to můžete vědět?
Čtu.
Poslechni mě, Howarde, je správný čas. Jdi na to, teď.

All right, now a little tongue.
Hold on there. We've only just rekindled the romance. Let's not sully the moment with the exchange of saliva.
Don't listen to him. She wants it. Tongue. La, la, la, la, la. See? Now make the move.
Mm-mmm. Too soon.
Trust me, she's ready. Make the move.
No, no, no. A lady wants to be wooed, courted slowly.
How would you know?
I read.
Listen to me, Howard, it's time. Make the move, now.

Stahuj... Sekvence ORIG [58 sec - 5,84 MB]

 

Ep. "The Desperation Emanation" (4. sez.)

Komiks Star Trek.

 

Ep. "The Apology Insufficiency" (4. sez.)

Protože se cítíš provinile?
Zajímavé.
Takže říkáš, že má nespavost je způsobena špatným svědomím.
Vlastně nespavostí netrpíš. Právě teď spíš.
Co prosím?
Zdá se ti provinilý sen.
Máš nějaké důkazy na podpoření této hypotézy?
Co třeba ten Gorn sedící na gauči?
Ten vypadá dost přesvědčivě. Ne, Gorne, ne. Tam sedím já.

Ten, koho bys měl vinit za to, že jsi nedostal bezpečnostní prověření, jsem já.
Ty?
Ano, ale ještě, než se naštveš, chci, abys věděl, že jsem byl v FBI a stáhl jsem svou výpověď.
A pomohlo to?
Ne. Když už něco, tak jsem to jen zhoršil.
V každém případě mě trápí takový pocit viny, že mi způsobuje REM spánek zamořený Gorny, takže... jsem se ti přišel omluvit.
Děláš si srandu? Posunul jsi mou kariéru aspoň o dva roky zpátky a myslíš si, že jednoduché "promiň" bude stačit?

Because you feel guilty?
Interesting. So you're saying my insomnia is caused by a guilty conscience.
Actually, you don't have insomnia. You're sleeping now.
Excuse me?
You're having a guilt-ridden dream.
Do you have any evidence to support that hypothesis?
How about that Gorn sitting on the couch?
That seems fairly conclusive. No, Gorn, no. That's where I sit.

The person at fault for you not getting a security clearance is me.
You?
Yes, but before you get upset, I want you to know I went to the FBI and retracted my statement.
And they were okay with that?
No. If anything, I made it worse.
In any case, I have been riddled with guilt, which is causing Gorn-infested REM sleep. So, I'm here now to say I'm sorry.
Are you kidding me? You've set my career back at least two years, and you think you can make it right with "I'm sorry"?

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 5 sec - 6,40 MB]

 

Chápu. Takže říkáš, že čelím scénáři Akademie Hvězdné flotily, který nejde žádným způsobem vyhrát - Kobayashi Maru.
Přesně tak. Někdy prostě nejde vyhrát.
Kapitán Kirk vyhrál.
Kirk podváděl.
Obdivuhodné, že to víš. Těžko uvěřit, že tady s tebou vedu tuto konverzaci.
Souhlasím s tebou.
Kirk porazil Kobayashi Maru přeprogramováním simulátoru. To je ono!
Co?
Přeprogramuju Howarda.
Cože? Sheldone, nemůžeš přeprogramovat lidi.
Ne, ty nemůžeš přeprogramovat lidi. Na Jamese Tiberiuse Kirka!

I see. You're saying I'm facing Starfleet Academy's unwinnable command scenario: the Kobayashi Maru.
Exactly. Sometimes you can't win.
Captain Kirk won.
Kirk cheated.
Impressive that you know that. It's hard to believe I'm actually having this conversation with you.
Right there with you.
Kirk beat the Kobayashi Maru by reprogramming the simulator. That's it!
What?
I'll reprogram Howard.
What...? Sheldon, you can't reprogram people.
No, you can't reprogram people. To James Tiberius Kirk!

Stahuj... Sekvence ORIG [55 sec - 6,37 MB]

 

Ep. "The 21-Second Excitation" (4. sez.)

Co se stalo s tím Leonardem Hofstadterem, který se mnou čekal ve frontě 14 hodin na půlnoční premiéru Star Trek Nemesis?
No, čekal ve frontě 14 hodin, zatím co sis ty zdřímnul na zahradním lehátku, on se popral s Klingonem, když odešel z řady, aby se vyčůral,
a ty si se neprobudil, aby si ho podpořil a nejhorší ze všeho bylo, že viděl Star Trek Nemesis.
Ale jaká jsme měli místa?
Výborná.
To jsem chtěl slyšet.

What happened to the Leonard Hofstadter who waited in line with me for 14 hours to see the midnight premiere of Star Trek: Nemesis?
Oh. Well, he waited in line for 14 hours, while you napped in a lawn chair, he got in a fight with a Klingon when he stepped out of line to pee
and you wouldn't wake up to vouch for him, and worst of all, he saw Star Trek: Nemesis.
But how were our seats?
Excellent.
I rest my case.

Stahuj... Sekvence ORIG [24 sec - 2,94 MB]

 

Ale podívejte kdo tu je! Nazdar hoši.
No, jestli to není Wil Wheaton, Jar Jar Binks ve světě Star Treku.
Já si myslela, že ty velmi vtipný.
No, tak o tom mohla jít popřemýšlet na konec řady. Kdo předbíhá ten krade a do pekla se hrabe.
Wil Wheaton.
Jo.
Jsem váš velký fanda.
A čeho? Špatně zastřižených vousů?
Myslíš, že by si mohl mě a mé přátele dostat dovnitř? Přišli jsme trochu později.
Bez problému. Pojďte, já vás tam dostanu.
Úžasné. My teď chodila dovnitř na film! Ahojky!
Toto je Indiana Jones, ne Star Trek. Tady by mu jeho pseudo-sláva měla být k ničemu!
A dokonce i na srazech Star Treku, ho pustí dovnitř, jenom když jim pomůže stavět!
Uklidni se Sheldone.
Neuklidním se. Tato urážka spravedlnosti a slušnosti nezůstane bez odpovědi.
Jak jednou řekl kapitán Jean-Luc Picard, "Ta hranice musí být tady! Takhle daleko, ani o chlup dál!"
Musel si ho probudit, když si dával šlofíka, že jo?

Hey, look who's here! Hey, buddies!
Well, if it isn't Wil Wheaton, the Jar Jar Binks of the Star Trek universe.
Mee-sa think that very funny!
Well, you-sa can go think that at the back of the line. No cuts, no buts, no coconuts.
Wil Wheaton.
Yeah.
I'm a big fan.
Of what? Poorly executed beards?
Do you think you could get me and my friends into the movie? We got here a little late.
No problem. Come on, I'll hook you up.
Awesome. We-sa gonna go into the movie now! Bye-bye!
This is Indiana Jones, not Star Trek. There should be no value to his pseudo-celebrity here!
And even at Star Trek conventions, they only let him in if he helps set up!
Calm down, Sheldon.
I will not calm down. This affront to justice and decency cannot go unanswered.
As Captain Jean-Luc Picard once said, "The line must be drawn here! "This far, no farther!"
Had to wake him up from his nap, didn't you?

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 11 sec - 8,17 MB]

 

Ep. "The Boyfriend Complexity" (4. sez.)

Nepotřebuju víc komiksů. Staví se ke mně Howard a zahrajeme si Intergalaktický křižník a indické Monopoly.
Nezajímají mě nové verze Monopolů. Dávám přednost klasickým obyčejným a klingonským.

I don't need more comics. Howard's gonna stop by, we're gonna play intergalactic battleship and Indian Monopoly.
I don't care for novelty editions of Monopoly. I prefer the classics regular and Klingon.

Stahuj... Sekvence ORIG [16 sec - 1,95 MB]

 

C-7.
Voda.
Jak to mohla být voda?
C-6 byl zásah, C-8 byl zásah. Část tvé lodi musí být na C-7.
Ne, pokud má uprostřed díru.
Která vesmírná loď má uprostřed díru?
Romulanský křižník?

C-7.
Miss.
How could that be a miss?
C-6 was a hit, c-8 was a hit.
Part of your starship has to be on c-7.
Not if it has a hole in the middle.
What kind of spaceship has a hole in the middle?
A romulan battle bagel?

Stahuj... Sekvence ORIG [22 sec - 2,26 MB]

 

Ep. "The Alien Parasite Hypothesis" (4. sez.)

Mám genitálie; mám potenciál k sexuálnímu vzrušení.
Břemeno, které musíme nést všichni. Víš, v těžkých chvílích jako je tato, se často obracím na sílu větší než jsem já sám.
Na víru?
Na Star Trek.
Viděla jsi první Star Trek film?
Ne.
Ani se nedívej. Je to hrozné. Nicméně... zjistíme v něm, že když si Spock uvědomí, že se odvrací od logiky,
pocity bublající z jeho lidské poloviny potlačí použitím vulkánské mentální discipl
íny - Kolinar.
Říkáš, že své životy žijeme skrz filozofii z laciných science fiction?
"Laciných science fiction"?
Co to děláš?
Používám Kolinar, abych potlačil svůj hněv vůči tvé poslední poznámce.
Je možné, že v tuto chvíli není tvůj zájem o mou osobu motivován ničím jiným, než jednoduše žárlivostí?
Neuvažoval jsem nad tím. Dej mi chvilku. Dobře, Už jsem to uvážil. Odmítám to.

Zacku, jsem Amy Farrah Fowler. Potkali jsem se minulou noc. Svůj život jsem strávila hledáním čirého poznání.
Než jsem tě potkala, má rozhodnutí byla založena na logice a rozumu. A přesto tady před tebou stojím,
60 kilo rozbouřeného estrogenu, toužícího tě chytnout za hýždě a použít při tom Shakespearovu metaforu jedna bestie - dvě páteře.(soulož)
Moje hýždě co?
Na druhou stranu, když se dívám na výraz tvé tváře, který připomíná opici, rozhodla jsem se přijmout vulkánskou praktiku Kolinar.
Sbohem, Zacku.
Ahoj.
Hůů.

I have genitals; I have the potential for sexual arousal.
A cross we all must bear. You know, in difficult moments like this, I often turn to a force greater than myself.
Religion?
Star Trek.
Did you see Star Trek: The Motion Picture?
No.
Don't. It's terrible. However... in it, we learn that when Spock finds himself drawn off the path of logic by feelings bubbling up
from his human half, he suppresses them using the Vulcan mental discipline of Kolinar.
Are you suggesting we live our lives guided by the philosophies found in cheap science fiction?
"Cheap science fiction"?
What are you doing?
Using Kolinar to suppress my anger at that last comment.
Is it possible that your concern for me at this moment is motivated by nothing more than simple jealousy?
I hadn't considered that. Give me a moment. All right, I've considered it. I reject it.

Zack, I am Amy Farrah Fowler. We met the other night. I have spent my life in pursuit of pure knowledge.
Until I met you, my decisions were founded in logic and reason. And yet here I stand before you,
130 pounds of raging estrogen, longing to grab hold of your gluteus maximus and make Shakespeare's metaphorical beast with two backs.
My gluteus what?
On the other hand, as I look at the blank, ape-like expression on your face, I have decided to adopt the Vulcan practice of Kolinar.
Good-bye, Zack.
Bye.
Hoo.

Na konci se Sheldon rozloučí vulkánským pozdravem LLAP.

Stahuj... Sekvence ORIG [1 min 59 sec - 14,9 MB]