STI: TMP
STII: TWOK
STIII: TSFS
STIV: TVH
STV: TFF
STVI: TUC
STVII: GEN
STVIII: FC
STIX: INS
STX
RASY