DOMINION


Vládnoucí síla Dominionu

Skutečné jméno této rasy se neví - je známá spíše pod jménem, které jim dali "Pevní" - Podvrženci nebo Měňavci. Měňavci patří k těm nejzáhadnějším, nejhrozivějším a neinteligentnějším rasám v galaxii. Jejich kultura je velmi paranoidní a celý svůj život věnují snaze vytvořit ve vesmíru řád. Cena za tento řád je pro ně irelevantní, i kdyby to mělo znamenat zmařené životy dalších živých bytostí nebo i celé rasy. Řád musí být udržen. Kdysi Měňavci cestovali do jiných částí galaxie a zkoumali jí podobně jako Federace, aby si tak rozšířili své znalosti. Všude se však setkali s nedůvěrou a pronásledováním kvůli svým metamorfickým schopnostem. "Pevní" si totiž uvědomovali, jak snadno by je Měňavci mohli zničit. Někteří jim proto začali říkat Podvrženci a tento název se natolik ujal, že ho nakonec Měňavci přijali za vlastní. Někteří Pevní se je rozhodli dokonce pronásledovat. Během let byli loveni a zabíjeni jako divá zvěř. Zbylí Měňavci proto upustili od průzkumných cílů a našli si nový cíl - hledání domova. Stáhli se do ústraní, na malou planetu v mlhovině Omarion, kde začali vymýšlet plán, který je měl nejenom ochránit před Pevnými ale i přinést do galaxie řád. A tak vytvořili Dominion, který tvoří ohromné množstí světů kvadrantu gama, kterým vládnou železnou rukou. Sami Měňavci se ale svým "poddaným" jen velmi žřídka ukazují a jsou jimi v mnoha případech považováni za bohy. Sami sebe pojmenovali Zakladatelé Dominionu, aby tím zakryli svoji minulost. Mnozí proto netuší, že Zakladatelé jsou nenáviděnými Podrženci. Zakladatelé ale nechtěli být úplně odříznuti od okolního vesmíru a proto se rozhodli vyslat sto svých "potomků" do všech koutů galaxie. Ti měli získat co nejvíce informací a vrátit se s nimi zpět na novou "mateřskou" planetu.

Meňavci, jak už název napovídá, dokáží měnit svůj tvar a to téměř na cokoli. Od neživých objektů až po složité formy života. Povětšinou existují v želatinovém stavu v obrovském jezeře, které je tvořeno jejich molekulami a kterému říkají Velký článek. Zde se jejich vědomí prolínají, i když v něm nedochází ke ztrátě individuality a může v něm proto existovat mnoho různých názorů. Jejich nejdůležitějším a vlastně jediným zákonem je, že žádný z nich nesmí nikdy zabít jiného Měňavce. Trestem pak může být ztráta schopnosti se měnit. Podle jejich presvědčení: »vzít na sebe podobu nějaké věci je začátek k pochopení její existence«. Měňavci mohou mít děti a říkají jim nově vytvoření. Tito "děti" nejsou součástí Velkého článku a musí se své schopnosti "se měnit" teprve naučit. Měňavec může zaujmout své místo ve Velkém článku pouze tehdy, uvědomí-li si svoji pravou přirozenost - tedy schopnost opravdu se stát věcmi, ve které se přemění. V očích pozorovatele to vypadá, že Měňavci porušují zákony fyziky, protože jsou schopni změnit dokonce svůj objem nebo hmotnost. Mohou se tak stát například malým zvířetem nebo dokonce oblakem plynů.

Jak už bylo řečeno, Dominion se skládá s mnoha světů a ovládá mnoho ras (jednou z nich jsou například Karemané). Zakladatelé proto geneticky vytvořili dvě rasy, které jim slouží a starají se o chod Dominionu. Jsou jimi Vortové a Jem'Hadaři.

Vortové

Výkonná moc Dominionu, která jedná na příkaz Zakladatelů, je to jakýsi spojovací článek mezi Měňavci a zbytkem Dominionu. Domovské planetě původních Vortů Kareel Prime bylo nabídnuto členství v Dominionu, ale představitelé planety to odmítli. Zakladatelé proto zničili komunikační centrum i vůdce Vortů. Od té doby vládnou planetě Měňavci. Nyní jsou Vortové důležitou součástí Dominionu a Zakladatele uctívají jako své bohy. Vortové mohou mít telekinetické schopnosti a mohou vysílat světle modře zářící koule, které jsou schopné srazit urostlého muže. Tato schopnost však není mezi Vorty běžná. Dnes už se jich většina nerodí přirozenou cestou, ale jsou geneticky klonováni. Geneticky též mají vštípenu věrnost Zakladatelům a jsou imunní vůči většině jedů. Vortové mají sice jisté osobní svobody, ale nemohou obchodovat, založit si rodinu či něco podobného a musí vykonávat to, na co byli genetickou manipulací navrženi.

Jem'Hadarové

Aneb Vojsko Dominionu. Pravděpodobně nemají žádnou minulost a vznikli jako výsledek genetického inženýrství Zakladatelů. Vznikly proto, že Dominion potřeboval silné a oddané vojáky. Dá se předpokládat, že nevznikly z ničeho, ale že byl upraven genetický kód již existující válečnické rasy.

Jem'Hadarové se rodí v porodních komorách a pak rostou neuvěřitelně rychlým tempem, takže již za tři dny po "narození" jsou bojeschopní. Jen velmi málo se jich dožívá 15-ti let a jestliže se nějaký dožije 20-ti, je již považován za úctyhodného staršího. Jem'Hadarové mají geneticky vštípeno základní vzdělání a obrovské vlohy k učení, jsou shopni mluvit po několika hodinách od "vylíhnutí" a dodatečně mohou mít vestavěno osobní maskovací zařízení. Jem'Hadarové nemají potřebu spánku ani jídla. Ale ke svému životu potřebují enzym zvaný Bílý Ketracel a to v dávce 3mg/min. Pokud se jim tato droga, kterou si sami nedokáží syntetizovat, nedostává, dostaví se u nich pocit nemoci - bolesti hlavy a hrudi a nakonec smrt. Jejich závislost z nich proto dělá ideální vojáky. Jem'Hadaři se dovedou smát i plakat, ale například phaser nastavený na omráčení na ně nepůsobí. Stejně jako Vortům je i Jem'Hadarům vštípena víra v Zakladatele coby v bohy a existují jen proto, aby jim sloužili. Zakladatelé s nimi ale přímo nikdy nejednají a dostávají své příkazy prostřednictvím Vortů. Odepření poslušnosti je trestáno smrtí.

Jem'Hadaři mají sklon žít ve skupinách a to vždy v počtu, který je dělitelný třemi. Bojové úkoly a hlídky také plní po třech. Ve skupině je vždy jeden velící, opovědný nadřízenému Vortovi.

Jsou velice inteligentní a shromažďují informace o všem, co bylo v jejich okolí řečeno. Mají zálibu v boji a smysl pro čest. Jestliže Jem'Hadar selže při ochraně Měňavce, spáchá sebevraždu.

Keremané

Jsou jednou z ras, která je ovládána Dominionem a jejichž blízkost k červí díře je předurčila k obchodování s kvadrantem alfa - tedy hlavně Spojenou Federací Planet a Ferengy. Jsou nezávislí na Vortech, spojení s nimi je udržováno pomocí jedné automatické subprostorové komunikační stanice na planetě Callinon VII. Keremanskou měnou je Dirack.
Keremanské Ministerstvo Komerce se stará o mezinárodní a finanční obchod a Ministerstvo Obchodu se zabývá vnitrostátním a mezinárodně dopravním obchodem. Na rozdíl od Ferengů jsou čestnými obchodníky. Jejich nezávislost na Vortech se projevuje mj. i tím, že mohou vyrábět zbraně, které následně prodávají Jem'Hadarům.

Obecně

Jelikož byl Dominion vytvořen Měňavci a má sloužit jen jejich chorobné touze po pořádku, je snad i logické, že v něm mají absolutní moc. Co Měňavec řekne, to se stane. V praxi to vypadá tak, že když se Zakladatelé rozhodnou k nějakému činu, pověří jeho vykonáváním Vorty, ty musí v Dominionu poslechnout každý, jinak přijdou Jem'Hadarové a je konec.

Život v Dominionu nemusí být špatný, ovšem je nutné respektovat jistá pravidla, jejichž porušení může mít hrůzné následky. Většina ras v Dominionu (snad kromě Vortů a Jem'Hadarů) je asi poměrně svobodná a jejich vlády se mohou rozhodovat poměrně nezávisle, ale musí dodržovat určité směrnice. Pokud se k Dominionu chce připojit již existující stát, má šanci. V takovém případě Měňavci vyberou z jeho středu panovníka, který mu pak podle jejich pokynů vládne.

Loďstvo Dominionu

Známy jsou pouze dva druhy Jem'Hadarských lodí - křižník a stíhač. Stíhače jsou vybaveny polaronovýmy phasery, které střílí jen kupředu a vrhacími systémy schopnými pálit jak vpřed tak i vzad. Stíhače ani křižníky nelze zachytit běžným tažným paprskem. Posádku stíhačky tvoří 12 Jem'Hadarů (počet dělitelný třemi) a jeden Vorta, plavidlo nemá žádnou ošetřovnu a ani jídelní replikátory. Na můstku nejsou žádná křesla a na místo obrazovky dva malé přístroje, které se nasazují přímo před oči a s jejichž pomocí je "vidět skrz plášť lodi" daným směrem; jedno je pro Vortu a jedno pro prvního Jem'Hadara. Tento přístroj lidem způsobuje bolest hlavy, Cardassianům ale nikoliv.

Jem'Hadarové potřebují k životu jen "jejich" bílý ketracel a Vortové žijí z nouzových přídělů.
Standartní taktikou Dominionu je vytvořit co nejvíce malých lodí, které pak zahájí kontinuální palbu na pohonný systém (warp gondoly) nepřítele.

Specifikace Jem'Hadarského stíhače:

Délka: 68,32m; šířka: 70,02m; výška: 18,32m; hmotnost: asi 2450 tun. Posádka i s výsadkem: 12 Jem'Hadarů + 1 Vorta. Zbraně: 3 polaronové paprsky. Maximální rychlost: Warp 9,6.

Specifikace Jem'Hadarského křižníku:

Délka: 639,75m; výška: 204,97m; šířka: 568,44m; hmotnost: asi 4215 kilotun; posádka + výsadkové síly: 2500. Zbraně : 3 polaronové paprsky. Maximální rychlost: Warp 9,6.

Válka proti kvadrantu alfa (spoilery)

Když byla objevena červí díra do kvadrantu alfa, otevřely se pro Dominion nové možnosti. Zakladatelé si ale uvědomovali, že musí změnit strategii a proto se díky svým schopnostem úspěšně infiltrovali do větších i menších mocností kvadrantu alfa a podařilo se jim citelně otřást křehkými smlouvami, které udržují v kvadrantu alfa mír. První hrozbou se jim jevil cardassijský Obsidiánský řád a romulanská Tal Shiar. Podařilo se jim infiltrovat právě Tal Shiar a díky tomu vyrazit s flotilou cardassijských a romulanských lodí na tažení proti Dominionu, které nebylo ničím jiným, než dobře připravenou pastí. Toto vítězství Dominionu oslabilo jak Cardassii, tak zapříčinilo, že se Romulané stáhli do ústraní.
Dalším úspěšným krokem bylo infiltrování klingonského velení. Díky tomu Klingony přesvědčili, že je to Cardassie, kterou ovládají Měňavci a přinutili je na ní zaútočit. Při tom byla navíc vypovězena Khitomerská mírová smlouva s Federací.
Situaci se nakonec povedlo stabilizovat, ale Dominion v útocích a lstích neustával. Podařilo se mu na svou stranu získat Cardassiany a tím ovládnout nemalou strategicky významnou část kvadrantu alfa. Dominion navíc podepsal pakt o neútočení s Miradorny, Tholiany, Romulany a nakonec i Bajorany. Dominion spolu s Cardassií získával další a další systémy a nakonec se mu podařilo získat i stanici Deep Space 9, i když ne na dlouho. Postup jejich jednotek ale pokračoval a vypadalo, že hrozí porážka. Do boje se nakonec vložili i Romulani a bezprostřední porážka byla odvrácena. Boj pokračoval a ani jedna strana teď nedokázala příliš rozšířit nebo znovu dobýt své teritorium. Teprve až když se na stranu Dominia a Cardassie přidali Breenové se svou "super tlumící zbraní", vypadalo to, že kvadrant alfa to má spočítané. Čekala je ale ještě poslední bitva...

© 2002 Ebartt + Anry